Esteu aquí

Inici » Els procediments

Broncoscòpia

Broncoscòpia

Procediment Diagnòstic
Dijous, 15 Setembre 2011 - 13:30

Què és una broncoscòpia?
Broncoscopi
Tècnica
Tipus de mostres diagnòstiques de la fibrobroncoscòpia
Indicacions
Contraindicacions
Rendibilitat
Futur

Broncoscopi

És l’instrument que permet visualitzar les vies aèries superiors i inferiors. S’utilitza fonamentalment per al diagnòstic de patologia traqueobronquial, encara que també permet diagnosticar algunes malalties parenquimatoses.

El 1987, Gustav Killian va practicar la primera broncoscòpia amb tub rígid per a l’extracció d’un cos estrany a la tràquea. El 1967, Shigeto Ikeda, introdueix el primer fibrobroncoscopi flexible aconseguint una exploració menys cruenta i més completa fins als bronquis subsegmentarios. El 1997 apareix el primer videobroncoscopi proveït d’un sensor d’imatges. Actualment, el perfeccionament les tecnologies permet al nostre centre la utilització de videobroncoscopi d’alta definició amb videoprocesador que permet emmagatzemar i manipular el senyal digital.

Tècnica

Per a la realització de la tècnica el pacient haurà d’estar en dejú de 6-8 hores. Se sol iniciar la prova per via nasal, excepte en casos d’alteracions anatòmiques en aquest cas s’entrarà per via bucal. Es pot realitzar amb anestèsia local, encara que en ocasions es realitza amb sedació o amb anestèsia general, requerint per a això una sala amb oxigenoteràpia, especialment per a malalts amb insuficiència respiratòria, monitorització cardíaca i la col·laboració de l’anestesiòleg. Abans de la broncoscòpia es realitzarà analítica que inclogui hemograma, bioquímica i proves de coagulació (les alteracions de la coagulació s’han de corregir abans de realitzar la prova). Ha de practicar-ECG previ en cas de sospita d’alteracions cardíaques.

Tipus de mostres diagnòstiques de la fibrobroncoscòpia
Segons les troballes es realitzés les diferents tècniques:
 1. Biòpsia endobronquial
 2. Broncoaspirat (BAS)
 3. Rentat broncoalveolar (BAL)
 4. Raspallat bronquial
 5. Raspallat protegit microbiològic
 6. Punció aspirativa transbronquial amb agulla
 7. Biòpsia pulmonar transbronquial
Indicacions
A. Freqüents
 1. Sospita de neoplàsia
 2. Malaltia pulmonar difusa
 3. Infecció pulmonar no aclarida
 4. Hemoptisis
 5. Imatge anòmala radiològica pulmonar, mediastínica o pleural
 6. Tos d’origen no aclarit o canvi de les seves característiques habituals
B. Menys freqüents
 1. Estridor
 2. Afonia
 3. Cremades de l’arbre traqueobronquial
 4. Sospita de fístula traqueoesofàgica
 5. Diagnòstic d’extensió del carcinoma esofàgic
 6. Sospita de cos estrany
 7. Examen d’estenosi traqueal post intubació
 8. Examen d’ubicació de tub endotraqueal
 9. Examen postoperatori d’anastomosi traqueals o bronquials
C. Terapèutiques
 1. Aspiració de taps de moc
 2. Hemoptisis
 3. Extracció de cossos estranys
 4. Neteja de l’interior de pròtesis endobronquials.
 5. BAL (rentat broncoalveolar) terapèutic en proteinosis alveolar
 6. Tractament local de neoplàsies: Braquiteràpia, Làser, Teràpia fotodinàmica, Electrocauterització i Crioteràpia
Contraindicacions
 1. Manca de col·laboració del pacient
 2. Hipoxemia severa
 3. Crisi asmàtiques greus
 4. Angor inestable/IAM recent
Rendibilitat

La biòpsia bronquial en el carcinoma broncogènic visible és positiva en el 73-96% confirmant el diagnòstic i obtenint el tipus histològic precís. La broncoscòpia és útil en el diagnòstic microbiològic de pacients ventilats o en pacients immunodeprimits, malalts HIV positius o amb sospita de TBC.

Futur

La fibrobroncoscòpia flexible continuarà sent la tècnica endoscòpica fonamental en el diagnòstic de les malalties respiratòries. La broncoscòpia rígida es reservarà per als tractaments amb LASER, Col·locació de pròtesis endobronquials i per a cossos estranys que no s’han pogut extreure amb el broncoscopi flexible.

L’ecografia endoscòpica augmentarà la rendibilitat de la broncoscòpia flexible en tumors no visibles endoscòpicament. La generalització de la punció transbronquial millorarà el diagnòstic i estadiatge del càncer de pulmó.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.